off

PORZĄDEK NAWIEDZENIA OBRAZU MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ W PARAFII ŚWIĘTEJ ANNY W BLICHOWIE

Początek 01.05.2016 r. od rodziny: Józefa i Stanisławy Adamskich z Nowych Łubek.

Od 02.05.2016 r. nawiedzenie według następującej kolejności:

 • SZULBORY I OSTRZYKOWO
 • NOWE ŁUBKI
 • STARE ŁUBKI
 • SOCHOCINO-PRAGA
 • SOCHOCINO-CZYŻEWO
 • SŁUPCA STARA
 • SŁUPCA NOWA
 • WOŁOWA CAŁA I KOSINO
 • GOLANKI CAŁE
 • WICIEJEWO GÓRNE I DOLNE
 • SOCHOCINO-BADURKI
 • CHLEBOWO
 • BLICHOWO

 

Program Nawiedzenia

Obrazu Jasnogórskiego w rodzinach

1. Z sąsiadami należy uzgodnić przyjęcie Obrazu do swo­jego domu.

2. Obraz, Różaniec, Biblię i Parafialną Księgę Zawierze­nia zanosimy do sąsiadów w otoczeniu zapalonych świec.

3. Obraz przyjmujemy o godz. 19.00 przez ucałowanie ramy; następnie na swoim ciele czynimy znak krzyża.

4. Przy padającym deszczu czy śniegu Obraz należy okryć.

5. Po ustawieniu Obrazu, Różańca i Księgi Pisma Świę­tego na przygotowanym wcześniej domowym ołtarzu wszyscy obecni (domownicy i sąsiedzi, którzy przynie­śli obraz) śpiewają trzykrotnie: „O Maryjo, witam Cię…”.

6. Głowa rodziny odczytuje „Modlitwa na powitanie Ob­razu”.

7. Śpiew drugiej pieśni maryjnej: „Z dawna Polski…”; po jej zakończeniu gospodarz domu prosi wszystkich obecnych o pozostanie na dalsze modlitewne czuwanie przed Obrazem lub dziękuje wszystkim uczestnikom za ich obecność i wspólną modlitwę; w tym miejscu go­spodarz podaje godzinę jutrzejszego pożegnania i przekazania Obrazu sąsiadom oraz zaprasza do jak najliczniejszego przybycia wiernych.

8. Różaniec i Apel Jasnogórski.

9. Modlitwy poranne.

10. Modlitwy w ciągu dnia {Anioł Pański, czytanie Pisma Św., śpiew pieśni maryjnych).

11. Różaniec, Akt oddania rodziny Matce Bożej. Modli­twa, kończąca nawiedzenie Obrazu.

12.Dokonanie wpisu do Parafialnej Księgi Zawierzenia.

13. Ram Obrazu i drewnianego stelarza nie dekorujemy.

 

LITURGIA PRZEKAZANIA I PRZYJĘCIA OBRAZU

O umówionej godzinie (zob. „Propozycja programu…”) wszyscy domownicy udają się do sąsiadów, aby w sposób uroczysty przyjąć Obraz Matki Bożej do siebie. Przekazując Obraz, przedstawiciel rodziny mówi:

Przekazujemy waszej rodzinie Obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Obraz ten, tak nam drogi, jest zna­kiem Jej obecności, działania i czci. Przyjmijcie Matkę Bożą w Jej Jasnogórskim Wizerunku w takim duchu radości wiary jak Święta Elżbieta i z taką potrzebą serca jak nowożeńcy w Kanie Galilejskiej.

Nasza rodzina przeżyła błogosławione chwile spo­tkaniaz Maryją. Ona przypomniała nam Ewangelię Jezusa Chrystusa, naszego Pana, zapisaną w Piśmie Świętym. Tak niech będzie również i w waszym domu. Serdecznie wam tego życzymy.

Niech Matka Boża, Królowa Polski, przyniesie wam – naszym sąsiadom – błogosławieństwo Swojego Syna, Jezusa Chrystusa.

(’ula rodzina przyjmująca Obraz odpowiada:

Bogu niech będą dzięki.

Osoby mające nieść Obraz podchodzą i przyjmują Go przez ucałowanie ramy Obrazu i uczynienie na swoim ciele znaku krzyża. Obraz niesiony jest na czele procesji. Wszyscy uczestnicy idą za Obrazem, niosą zapalone świece i śpiewają stosowne pieśni Maryjne.

Obraz ustawiamy w domu, na dostojnym, wcześniej przy­gotowanym miejscu. Następnie wszyscy uczestnicy trzykrot­nie śpiewają:

O Maryjo, witam Cię. O Maryjo, kocham Cię. O Maryjo, pobłogosław wszystkie dzieci swe.

Przedstawiciel rodziny odczytuje:

MODLITWA NA POWITANIE

OBRAZU NAWIEDZENIA

MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ

Matko Boża z Jasnej Góry. Radość wypełnia nasze serca, że możemy Cię dziś powitać w naszym rodzin­nym domu. W tym oto Obrazie Nawiedzenia jesteś wśród nas, Matko Boża, Królowo Polski! Witamy Cię bardzo serdecznie. Przybywasz do naszej rodziny. Cieszymy się, że jesteś z nami. Pełni czci i wiary po­zdrawiamy Cię, Maryjo, nasza Matko i Królowo nieba i ziemi!

W progi naszego domu przybyłaś, Najświętsza Maryjo Panno, niosąc na swoich rękach Swego Jedy­nego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Pełni radości i uwielbienia całym domem modlimy się:

,, Chwała na wysokości Bogu,

a na ziemi pokój ludziom dobrej woli.

Chwalimy Cię.

Błogosławimy Cię.

Wysławiamy Cię.

Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja.

Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze wszechmogący.

Panie, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste.

Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca:

Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze.

Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami.

Albowiem tylko Tyś jest święty.

Tylko Tyś jest Panem.

Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste,

z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca.

Amen”.

Serdeczna Matko, Opiekunko ludzi! Witamy Cię w naszym domu, który przez kilkanaście godzin będzie Twoim domem i małą świątynią Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Jesteś błogosławioną przez wszystkie pokole­nia i narody. Jako rodzina chcemy się przytulić do Two­jego matczynego Niepokalanego Serca i tam szukać na­dziei, radości, ukojenia i nawrócenia. „Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodziciel­ko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach na­szych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona! O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszydełko nasza. Z Synem Swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj „.

Bogurodzico Dziewico Maryjo! Ty wszystko rozu­miesz i sercem swoim matczynym ogarniasz każdego z nas tu obecnych. Zobaczyć dobro w nas umiesz i jako Matka jesteś z nami w każdy czas. Spraw, aby miłość, pokój, szczerość, wierność, pobożność i życie z Bogiem były zawsze w naszym domu, na naszej ulicy, w naszej miejscowości i parafii oraz w całej naszej Ojczyźnie.

Najświętsza Panno Maryjo! Wstawiaj się za moją ro­dziną u Boga Ojca w niebie, aby wszyscy jej członkowie dostąpili łaski uświęcenia, a wszyscy zmarli krewni do­znali daru oczyszczenia z grzechów i wiecznego zbawie­nia w niebie. Dusze cierpiące w Czyśćcu niech rychło doznają Bożego Miłosierdzia i zamieszkają na wieczność w królestwie Twojego Syna, gdzie nie będzie już smutku ani narzekania, ani bólu, lecz wieczny pokój i radość w łasce Boga w Trójcy Świętej Jedynego. „Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie sły­szano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, bie­gnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą, jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen”.

Wszyscy obecni śpiewają:

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!

Ty za nami przemów słowo, Maryjo!

()ciemniałym podaj rękę,

Niewytrwałym skracaj mękę,

Twe królestwo weź w porękę, Maryjo!

Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo!

Tyłeś, Matko, wycierpiała, Maryjo!

Przez Twego Syna konanie

Uproś sercom zmartwychwstanie,

W ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo!

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!

Ty za nami przemów słowo, Maryjo!

Miej w opiece naród cały,

Który żyje dla Twej chwały,

Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!

Teraz gospodarz domu:

albo –

1.Prosi wszystkich obecnych o pozostanie na dalszą modli­twę,

albo –

2.Dziękuje wszystkim sąsiadom za ich obecność i wspólną
modlitwę a wtedy sąsiedzi wracają do swoich domów.